صعود در ۹۴ سالگی: ۱۲ طول طناب با سختی +۵B

مارسل رمی سنگنورد سوئیسی در ۹۴ سالگی  12 طول طناب را در یک مسیر سنگنوردی با درجه سختی +۵b صعود کرد.
https://www.8a.nu/
منبع: کوه نامه

بیشتر بخوانید