تاثیر پرورش عضلات ذهن در ورزش

مقدمه مترجم:
هنگامی که ورزشکاری شاخص و برجسته را می بینیم در ابتدا در اندام عضلانی او دقیق می شویم و به این فکر می کنیم که چگونه ما نیز می توانیم چنین عضلات و اندامی داشته باشیم تا به این حد از توانائی برسیم.
بیشتر بخوانید