صعود به قلل الوند، کلاغ لان و دائم برف در همدان

مورخه ۲۶ خرداد ۱۸ تن از اعضای باشگاه کوه نوردی، سنگنوردی و غارنوردی باشگاه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول به قله الوند(۳۵۷۴متر)، کلاغ لان (۳۴۸۰متر)و خط الراس کلاغ لان به قله دائم برف(۳۴۵۰متر) در همدان صعود نمودند.


بیشتر بخوانید