صعود به ارتفاعات بدر

مورخه ۲۶ اسفند سه تن اعضای قاجر به ارتفاعات بدر در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵شرکت کنندگان آقا: طیب صالجی، محمد میرانیشرکت کنندگان خانم: فاطمه میرانی

بیشتر بخوانید