صعود به قله خرسه ریه

مورخه ۶ اسفند ۸ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم به قله خرسه ریه در جنوب قروه صعود نمودند.

قله خرسه ریه با دورنمای قله پریشان

بیشتر بخوانید