صعود به قله کولاوا و تمرین سنگنوردی در مسیر قاجر

مورخه ۲۳ مهرماه ۱۹ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر به قله کولاوا در جنوب قروه صعود نمودند سپس یک تیم هم در مسیر قاجر در دیواره کولاوا تمرین سنگنوردی کردند.

قله کولاوا

مسیر قله

مسیر قاجر
بیشتر بخوانید