الزام ثبت اطلاعات کلیه مربیان و داوران در بانک جامع سرمایه انسانی ورزش کشور

به پیوست متن بخشنامه ارسالی معاونت محترم ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان مبنی بر الزام ثبت اطلاعات کلیه مربیان و داوران در بانک جامع سرمایه انسانی ورزش کشور جهت اطلاع و اقدامات مقتضی ایفاد می‌گردد….
 

بیشتر بخوانید