صعود به قله پریشان از مسیر تیغه شرقی و مسیر نرمال

مورخه ۱۵ و ۱۶ مهرماه طیق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم ۲۳ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر به قله پریشان صعود نمودند.
در این برنامه روز پنجشنبه ابتدا قسمتی از پناهگاه را تعمیر و آماده رنگ کردن نمودند سپس روز جمعه در

بیشتر بخوانید