تعمیر پناهگاه پریشان

مورخه ۵ شهریور جمعی از اعضای هیئت و گروه قاجر پناهگاه پریشان واقع در ارتفاعات جنوب قروه را تعمیر نمودند.

بیشتر بخوانید