صعود به قله سامان

مورخه ۴ تیر ۲۲ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر به قله ۳۰۰۰ متزی سامان در جنوب قروه صعود نمودند.

قله سامان

دورنمای قله

بانوان شرکت کننده در برنامه
تاریخ اجرای برنامه: ۴تیر ۱۳۹۵شرکت کنندگان آقا: طیب صالحی، فرهاد الماسی،

بیشتر بخوانید