صعود به قلل بدر

مورخه ۸ و ۹ بهمن ماه ۸ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر به قلل بدر در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۸ و ۹ بهمن ماه ۱۳۹۴

بیشتر بخوانید