صعود به ارتفاعات کولاوا

مورخه ۱۱ دی ماه ۹ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر به ارتفاعات کولاوا از مسیر دکل به النلریاتاق و معدن صعود نمودند.

مسیر دکل

النلر یاتاق

معدن

تاریخ اجرای برنامه: ۱۱ دی ماه

بیشتر بخوانید