بازدید از دیواره و شیب یخی آبشار سنگین آباد

مورخه ۴ دی ۱۳ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر از دیواره وشیب یخی آبشار سنگین آباد در جنوب قروه بازدید نمودند. 
این دیواره و شیب یخی توسط یخنوردان گروه قاجر ایجاد شده است. 

دیواره و شیب یخی آبشار

مسیر آبشار
بیشتر بخوانید