جدال درخت با سنگ و صخره

من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک از آلودگی پاکم
من اینجا تا نفس باقی است می مانم، من از اینجا چه می خواهم، نمی دانم
من اینجا روزی آخر از دل این خاک، با دست تهی، گل بر

بیشتر بخوانید