پیمایش خط الراس قنبرعلی به پریشان

مورخه ۲۶ آذر ماه ۸ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم خط الراس قنبرعلی تا پریشان در چنوب قروه را پیمایش نمودند.
مسیر خط الراس قنبرعلی به پریشان قره داغ- آق داغ- مانگه دول- گرگه چال-گردنه

بیشتر بخوانید