صعود به ارتفاعات قلوز

مورخه ۲۷ آذز ماه ۲ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر به قلل قلوز در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۲۷ آذر ما۸ ۱۳۹۴شرکت کنندگان آقا: عبدالله سنگین آبادی، چنگیز اردلان

بیشتر بخوانید
صعود به قله کولاوا

صبح جمعه ۲۷ آذر ۱۲ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر از مسیر سبز به قله کولاوا در جنوب قروه صعود نمودند.

قله کولاوا

دورنمای قله کولاوا

دورنمای قلل بدر و پریسان
تاریخ اجرای برنامه: ۲۷ آذر ما۸

بیشتر بخوانید