پیمایش خط الراس ابراهیم عطار به مانگه دول

مورخه ۶ آذر ماه ۳ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر طیق برنامه زمانبندی شده شش ماهه دوم  خط الراس ابراهیم عطار به مانگه دول در جنوب را پیمایش نمودند

تاریخ اجرای برنامه: ۶ آذر ماه ۱۳۹۴شرکت کنندگان آقا: یعقوب عزیزی، علی الیاسی،

بیشتر بخوانید
صعود به قله کولاوا

مورخه ۶ آذر ۸ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر به قله کولاوا در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای برنامه: ۶ آذر ماه ۱۳۹۴شرکت کنندگان آقا: بهزاد میهمی، مهدی لقاییشرکت کنندگان خانم: صدیقه نوربخش، فوژان آزادی، سحر یارویسی، کبری

بیشتر بخوانید