یافتن کوه های «یخ‌فشان» بر روی «پلوتو» !

دانشمندان با بهره از این نقشه ی رنگی مکان‌نگاری دریافتند که کوه های رایت و پیکار روی پلوتو به احتمال بسیار یخ‌فشان هستند. رنگ ها نشانگر پستی و بلندی سطحند، رنگ آبی پستی ها و رنگ قهوه ای بلندی ها را نشان می دهد. رنگ

بیشتر بخوانید