صعود به قله کولاوا از مسیر سبز

مورخه ۱۵ آبان ۷ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر از مسیر سبز به قله کولاوا در جنوب قروه صعود نمودند.

مسیر سبز

مسیر قله

قله کولاوا 

تاریخ اجرای برنامه: ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۴شرکت کنندگان آقا: حامد بهرامی، مهدی

بیشتر بخوانید