صعود به قله بدر و گلگشت به چشمه کانی شاه پسند

مورخه جمعه ۲۲ خرداد ۳۷ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر در دو تیم به قله بدر و چشمه کانی شاه پسند در جنوب قروه صعود نمودند.

چشمه کانی شاه پسند

پناهگاه بدر

تاریخ اجرای برنامه: ۲۲ خرداد ۱۳۹۴شرکت کنندگان

بیشتر بخوانید