گشایش مسیر بر روی دیواره پیران در سرپل ذهاب

۱۰ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر مورخه ۲۲ الی ۲۷ اسفند ۱۳۹۳ بر روی دیواره آبشار پیران گشایش مسیر نمودند.
قسمتی اول این دیواره در فروردین سال ۱۳۹۳ گشایش شد که گزارش آن در همین سایت می باشد.
/news/show/2579
گزارش برنامه در ادامه

بیشتر بخوانید
نوروزتان پیروز…

روابط عمومی گروه کوه نوردی قاجر

بیشتر بخوانید