جشن روز درختکاری برگزار گردید

«درخت، نگین سبز خانه خاکی ماست. درخت سبب گسترش فضای سبز و پاسدار منابع طبیعی تجدید شونده، همچون جنگل ها و مراتع می باشد. 
کاشت بیشمار درختان، سبب کاهش اثر آلاینده های محیط، مایه پاکی هوا، پایداری و تقویت خاک، تامین نیازهای غذایی موجودات

بیشتر بخوانید