صعود کوه نوردان انجمن دفاع از معلولین و مرکز توانبخشی باران به ارتفاعات کولاوا

مورخه ۲۳ آبان ۳۱ تن از اعضای انجمن معلولین انجمن دفاع از معلولین و مرکز توانبخشی باران (شهرستان قروه) به همراه ۴ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر به ارتفاعات کولاوا از مسیر سبز ( دکل و النلریاتاق) صعود نمودند.

دکل
بیشتر بخوانید