گزارش پیمایش و کمک به پاکسازی غار پراو

۳ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر (  داوود، سامان و اسراء مفاخری)به همراه تیمی متشکل از چندین غارنورد از استانهای مختلف، غار پراو عمیق ترین غار ایران را پاکسازی نمودند.
 در این پیمایش اسراء مفاخری با ۱۱ سال سن جوانترین غار نورد ایران

بیشتر بخوانید