سنگنوردی بر روی مسیر سامان در پریشان

مورخه ۶ تیر ۸ تن از سنگنوردان هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول از مسیرسامان ( ۵ طول) به صورت کرده ای به  قله ۳۱۵۰ متری پریشان در جنوب قروه صعود نمودند.

تاریخ اجرای

بیشتر بخوانید