تمرین پله رکاب و ریبلی در دیواره زرده سنگر

۷ تن از اعضای هیئت و گروه قاجر روز سه شنبه ۶ خرداد در دیواره زرده دسنگر تمرین پله رکاب و ریبلی انجام دادند 
زرده سنگر در روستای سنگین آباد از توابع قروه قرار دارد

تاریخ اجرای برنامه: ۶

بیشتر بخوانید