همایش سالیاد بمباران شیمیائی شهر سردشت

۱۳ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر در همایش سالیاد بمباران شیمیائی شهر سردشتشرکت نمودند 
گزارش تصویری در ادامه مطلب….

                             

بیشتر بخوانید