سنگنوردی در زرده سنگر

۱۲ نفز ار اعضای هیئت و گروه قاجر طبق برنامه زمانبندی شده شش ماهه اول روز جمعه ۷ تیر ماه تمرینات سنگنوردی را در دیواره زرده سنگر انجام دادند. زرده سنگر در روستای سنگین آباد و در جنوب قروه واقع شده است.
هدف از این برنامه

بیشتر بخوانید