صعود به قله کولاوا و پاکسازی سراب (قروه)

۱۶ نفر از اعضای هیئت و گروه قاجر ابتدا به قله کولاوا در جنوب قروه صعود کردند سپس ساعت ۱۰ صبح به چشمه سراب آمده و  همراه جمع کثیری از اعضای هیئت و گروه قاجر و سایر افراد سازمانهای N.G.O چشمه سراب را پاکسازی نمودند. 

مسیر قله

بیشتر بخوانید
دو پاکستانی به سوی کمپ ۳ در برودپیک

اوایل صبح امروز دو کوهنورد پاکستانی ، امین اله و شاهین بیگ ، از بیس کمپ عازم کمپ ۳ در ارتفاع ۷۰۰۰ متری شده اند . وظیفه آنان این است که در جستجوی دو کوهنورد ناپدید شده مخروط قله را از نمایی دیگر ببینند .

بیشتر بخوانید