چادر کوهنوردی

 چادر جزو وسایل گروهی کوهنوردی و خانه متحرک کوهنورد می باشد .
   بطور کل چادر ها به دو نوع کمپینگ و ارتفاع تقسیم می شوند . نوع کمپینگ مخصوص ارتفاعات پایین و نیمه اول سال می باشد ؛ نوع ارتفاع نیز برای ارتفاعات بالا

بیشتر بخوانید