پخش مسابقات جام سامان از شبکه استانی کردستان

مسابقات جام سامان از شبکه استانی کردستان  یک شنبه ۱۹ شهریور ۹ شب پخش می شود.
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید