دومین غار عمیق جهان، عمیق تر شد

در اکسپدیشن مشترک چند باشگاه غارنوردی سیبری، دومین غار عمیق جهان ۷۰ متر عمیق تر شد.
در این برنامه که به سرپرستی Pavel Rudko انجام شده است، غارنوردان موفق شده اند ۷۰ متر در عمق غار Sarma پیشروی کنند و عمق ۱۸۳۰ متر را برای

بیشتر بخوانید