وداع یاران

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران «سعدی»

گزارش تصویری مراسم تدفین حادثه بهمن را در سایت همدان کوه ببیند
روابط عمومی گروه کوهنوردی قاجر قروه

بیشتر بخوانید
نقش عامل انسانی در ریزش بهمن

هر سال در فصل های زمستان و بهار، شاهد ریزش بهمن هایی در مناطق گوناگون کشورمان هستیم که برخی از آنها، موجب بروز سانحه و مرگ فرد یا افرادی می شوند. کوه نوردان، تنها قربانیان سوانح بهمن نیستند اما بخش قابل توجهی از این قربانیان

بیشتر بخوانید