سنگنوردی در دیواره های کولاوا

تمرینات منظم سنگنوردان اعضای هیئت و گروه قاجر بر روی دیواره های کولاوا…..

..

بیشتر بخوانید