چهارمین مرحله اردو هیمالیا نوردی

چهارمین مرحله اردوی انتخابی هیمالیا نوردی تیم آقایان استان کردستان مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ لغایت ۲۴/۲/۱۳۹۰  در منطقه اردبیل شهرستان مشکین شهر – یخچال شمالی سبلان برگزار می گردد .
مکان پذیرش : سنندج- زمان پذیرش: دوشنبه ساعت ۱۶ مورخه ۱۹/۲/۱۳۹۰
ساعت حرکت: سه شنبه ساعت

بیشتر بخوانید