ساخت پل در مسیر رسیدن به بیس کمپ نانگاپاربات

ساخت پل در مسیر رسیدن به بیس کمپ نانگاپاربات
تیم جستجوی قاجر که برای پیدا کردن اثری از سامان نعمتی تابستان سال ۸۸ به نانگاپاربات در پاکستان رفته بود در مسیر حرکت با پل تخریب شده ای مواجه شد که تنها مسیر ارتباطی اهالی روستای

بیشتر بخوانید